Zajęcia edukacyjne

W metodyce pedagogiki przedszkolnej wyróżnia się zajęcia obowiązkowe i zajęcia dowolne. Zajęcia obowiązkowe organizuje nauczyciel, po śniadaniu, wtedy kiedy są wszystkie dzieci. W grupie dzieci 3 letnich zajęcia edukacyjne trwają ok. 10- 15 minut, w grupie 4-latków 15-20- minut, w grupie 5 i 6-latków 25-30 minut.
W grupach młodszych przedszkolaków są to pojedyncze zajęcia, w grupach starszych – dwa. Między dwoma zajęciami, jeśli odbywają się jedno po drugim, obowiązuje przerwa np. na toaletę. Przyjmuje się, iż pierwsze zajęcie wymaga wysiłku intelektualnego i np. pozycji siedzącej, a drugie jest zajęciem o charakterze ruchowym lub artystycznym (np. plastyczno-techniczne, umuzykalniające). Codziennie organizuje się we wszystkich grupach wiekowych ćwiczenia poranne (przed śniadaniem) i zabawy ruchowe. Zajęcia można prowadzić z całą grupą, z małymi zespołami lub indywidualnie. Decyduje o tym nauczyciel (ze względu na treść i sposób ich realizacji).

Zajęcia i zabawy dowolne podejmują dzieci z własnej inicjatywy w czasie na to przeznaczonym w harmonogramie dnia, w warunkach zorganizowanego środowiska przedszkolnego; mają charakter indywidualny lub zespołowy; obejmują np. zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, rysowanie, porządkowanie itp.
Zajęcia obowiązkowe organizowane przez n-la obejmują: dydaktykę przedszkolną w obrębie: mowy i myślenia, zajęć typu artystycznego i ruchowego oraz czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci, spacery i wycieczki, uroczystości przedszkolne; mogą być prowadzone z całą grupą, z zespołami (gdy istnieje konieczność zorganizowania każdemu dziecku warunków pełnej aktywności).

W naszej pracy wykorzystujemy m.in.:
– metody oparte na działaniu (czynne); na obserwacji (oglądowe); oparte na słowie (słowne)
– metody odtwórcze (zabawowo-naśladowcze, zadaniowe, sytuacyjne)
– metody twórczego myślenia i działania

W przedszkolu stosuje się także metody zwane systemami edukacyjnymi, są to: 

 • Edukacja matematyczna dzieci wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskej, czyli wspomaganie rozwoju umysłowego i edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym
 • Metoda Dobrego Startu prof. Z. Bogdanowicz – Piosenki na literki (Alfabet piosenek)- praca nad alfabetem; Piosenki do rysowania – piosenki do wzorów graficznych. Zestaw ćwiczeń do wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
 • Pedagogika Zabawy: klauza, m.ped.zab. Irene Fleming pobudzają do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami – słowo, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk
 • Metoda Ruchu rozwijającego W. Scherborn, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi
 • Metoda twórczego ruchu Carla Orfa polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu: tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie
 • Metoda R. Labana – met. Gimnastyki twórczej (ekspresyjnej), polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu: tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie
 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów, bazuje na ruchu naturalnym, zrytmizowanym, ekspresyjnym. Zasadniczymi jej elementami są: ruch, muzyka, rytm, przybory
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona (ćw. Relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywnego działania)
 • Odimienna Metoda Czytania dr. I. Majchrzak jest to metoda wczesnej nauki czytania, która poprzez zabawę i obserwację uczy dziecko w sposób łatwy, naturalny i przyjemny poznawać pismo. Polega na wprowadzeniu dziecka w tajemniczy świat czytelnictwa, przy wykorzystaniu jego imienia
 • Aktywne słuchanie muzyki – Metoda Batii Strauss celem tej metody jest poznawanie przez dzieci utworów muzyki klasycznej poprzez tzw. „aktywne słuchanie”
 • Metoda Storyline- metoda opowieści wychowawczej, która uczy współdziałania, negocjowania, dyskontowania
 • Metoda Projektów polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń.

Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie przedszkolnego zestawu programów zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną zgodnych z podstawą programową.
Pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi organizuje się w oparciu o roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy, w których uwzględniają zajęcia organizowane z dziećmi, zabawy, spacery, wycieczki, pracę indywidualną z dzieckiem, kontakty z rodzicami.

Aktualności

Sprawdź co nowego!

Poznaj nas

Nasze Przedszkole

Przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do każdego dziecka, oraz wykwalifikowaną kadrę dla której praca z małym dzieckiem jest przyjemnością.

Do dyspozycji dzieci oddajemy dwie przestronne, słoneczne sale do zabawy i zajęć dydaktycznych, pełne kolorowych gier i zabawek. Każda z sal posiada własną szatnię oraz łazienkę z ubikacją, a wszystko to przystosowane dla potrzeb malucha. W budynku również znajduje się sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt do rehabilitacji, zabaw ruchowych, tanecznych i muzycznych oraz basen kulkowy i zjeżdżalnia.

Czytaj więcej

Kontakt z nami

Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl
ul. Ofiar Katynia 10
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 600 50 25
tel. 601 848 644 (sala zajęć)